Правила користування бібліотеками Новгород-Сіверської ЦБС

/Files/images/-7-638.jpg

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Типові правила користування бібліотеками Новгород-Сіверської ЦБС розроблені у відповідності до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", із змінами і доповненнями, типових правил користування бібліотеками в Україні поширюються на мережу діючих бібліотек Новгород-Сіверської ЦБС.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ.

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку,національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, уста­нови, організації і має право на бібліотечне обслуговування на території району, яке може бути у формі: абонемента (в тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, бібліотечних пунктів.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Укра­їні на законних підставах, користується тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуках та виборі джерел інформації;

- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

- одержувати інформацію з інших бібліотек,користуючись кана­лами зв’язку ;

- брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза біб­ліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного чи­тацького попиту,періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому докумен­ті. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших кори­стувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання одержані через МБА, видаються для користування тільки в читаль­ному залі.

2.7. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов'я­зань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За ді­тей кошти вносять батьки або особи,під наглядом яких перебува­ють діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертається користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату,то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних докумен­тів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бі6ліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент.

2.9 Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7 Типових правил.

2.10. Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержан­ня документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

2.II. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.

2.12. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ.

3.І. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або чи­тацького формуляра.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має пере­вірити їхню кількість та наявність пошкоджень і є разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відпо­відальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читаць­кому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду біб­ліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книго­обмін за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки непов­нолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права і відвідувати бібліотеку. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним за­конодавством України.

3.7. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не до­пускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відве­дених місцях.

3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня в розмірі 10 коп. за кожний прострочений день.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даний, Інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК 3 ОБСЛУГОВУВАННЯМ КОРИСТУВАЧІВ.

4.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека , в тому числі й платні;

4.2.Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

4.3. Дбати про культуру обслуговування користувачів;

4.4.Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

4.5.Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;

4.6. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

4.7. Ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів,проведенні масових заходів;

4.8. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь - якою, метою, крім наукової, без їх згоди;

4.9. Створювати бібліотечні ради;

4.10. Звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.


Кiлькiсть переглядiв: 424

Коментарi